الکترونیک دیجیتال
placeholder

دوره های الکترونیک دیجیتال پرلایک

ابزار های الکترونیک دیجیتال

الکترونیک دیجیتال

درس الکترونیک دیجیتال یکی از دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. در این کنکور، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. الکترونیک دیجیتال به همراه دو درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند. آمارهای رسمی سایت پر (par.ir) نشان می دهد رتبه های زیر 100 در دو گروه از دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بیشترین درصدها را آورده اند: 1) گروه مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال (البته اغلب دانشجویان دو درس برقی الکترونیک دیجیتال و سیگنال را حذف می کنند و بر روی 9 درس تخصصی تر کامپیوتر تمرکز بیشر می کنند) 2) گروه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده

اساتید الکترونیک دیجیتال پرلایک