کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

ابزار های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

کنکور ارشد کامپیوتر، همه ساله برای 16 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر به طور مشترک با سؤالات یکسان (اما با ضرایب مختلف برای گرایش های گوناگون) برگزار می شود. این کنکور 16 گرایش مهندسی کامپیوتر را به چهار گروه تقسیم می کند. در هر گروه، ضرایب دروس یکسان است. رتبه داوطلب در هر گروه به طور مجزا از سه گروه دیگر محاسبه می شود و در کل چهار رتبه در کارنامه هر داوطلب دیده می شود. این 4 گروه از گرایش ها عبارتند از: 1) گروه شبکه: شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، علوم و فناوری شبکه، جرم یابی دیجیتال 2) گروه هوش: هوش مصنوعی و رباتیکز، قرآن کاوی رایانشی 3) گروه معماری: معماری سیستم های کامپیوتری 4) گروه نرم افزار: نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، بیوانفورماتیک، بازی های رایانه ای، مواد انرژی و تکنولوژی های کوانتومی، یادگیری الکترونیکی، علم داده ها، مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها

دوره های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر پرلایک

اساتید کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر پرلایک