نظریه زبان ها و ماشین ها
نظریه زبان‌ها

دوره های نظریه زبان ها و ماشین ها پرلایک

ابزار های نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها

درس نظریه زبان ها و ماشین ها یکی از مهم ترین دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. در این کنکور، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. درس نظریه زبان ها و ماشین ها به همراه درس سیگنال ها و سیستم ها در یک گروه قرار می گیرند. البته اغلب دانشجویان دو درس برقی الکترونیک دیجیتال و سیگنال را حذف می کنند و بر روی 9 درس تخصصی تر کامپیوتری که یکی از آنها نظریه زبان ها و ماشین ها است، تمرکز بیشری می کنند.

اساتید نظریه زبان ها و ماشین ها پرلایک