ریاضی گسسته
placeholder

دوره های ریاضی گسسته پرلایک

ابزار های ریاضی گسسته

ریاضی گسسته

درس ریاضی گسسته یکی از مهم ترین دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. ریاضی گسسته به همراه چهار درس ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها، مهندسی نرم افزار و شبکه های کامپیوتری، دروس مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید ریاضی گسسته پرلایک