کنکور ارشد فناوری اطلاعات
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

ابزار های کنکور ارشد فناوری اطلاعات

کنکور ارشد فناوری اطلاعات

کنکور ارشد فناوری اطلاعات، همه ساله برای 8 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات به طور مشترک با سؤالات یکسان (اما با ضرایب مختلف برای گرایش های گوناگون) برگزار می شود. این کنکور 8 گرایش مهندسی فناوری اطلاعات را به دو گروه تقسیم می کند. در هر گروه، ضرایب دروس یکسان است. رتبه داوطلب در هر گروه به طور مجزا از گروه دیگر محاسبه می شود و در کل دو رتبه در کارنامه هر داوطلب دیده می شود. این دو گروه از گرایش ها عبارتند از: 1) گروه مهندسی فناوری اطلاعات: تجارت الکترونیکی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، سیستم های تکنولوژی اطلاعات، سامانه های شبکه ای، سیستم های چندرسانه ای، معماری سازمانی، مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت (هفت گرایش) 2) گروه مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی (یک گرایش)

دوره های کنکور ارشد فناوری اطلاعات پرلایک

اساتید کنکور ارشد فناوری اطلاعات پرلایک