هوش مصنوعی
هوش مصنوعی

دوره های هوش مصنوعی پرلایک

ابزار های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

درس هوش مصنوعی یکی از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. هوش مصنوعی به همراه دو درس سیستم عامل و پایگاه داده دروس تخصصی مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید هوش مصنوعی پرلایک