سیستم عامل
سیستم عامل

دوره های سیستم عامل پرلایک

ابزار های سیستم عامل

سیستم عامل

درس سیستم عامل یکی از مهم ترین دروس در کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکترای مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار) است. در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. سیستم عامل به همراه دو درس شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند. آمارهای رسمی سایت پر (par.ir) نشان می دهد رتبه های زیر 100 در دو گروه از دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بیشترین درصدها را آورده اند: 1) گروه مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال 2) همین گروه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده

اساتید سیستم عامل پرلایک