شبکه های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری

دوره های شبکه های کامپیوتری پرلایک

ابزار های شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

درس شبکه های کامپیوتری یکی از مهم ترین دروس در کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکترای مهندسی کامپیوتر (گرایش شبکه و رایانش) و دکترای فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. درس شبکه های کامپیوتری به همراه دو درس سیستم عامل و پایگاه داده در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند. آمارهای رسمی سایت پر (par.ir) نشان می دهد رتبه های زیر 100 در دو گروه از دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بیشترین درصدها را آورده اند: 1) گروه مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال 2) همین گروه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده

اساتید شبکه های کامپیوتری پرلایک