مقدمه ای بر معماری کامپیوتر

مقدمه ای بر معماری کامپیوتر

توضیحات

در جلسه اول درس معماری کامپیوتر، اهداف این درس، کاربردهای آن، منابع مطالعاتی و سایر نکات مهم برای یادگیری آن ارائه می شود. تفاوت های درس معماری با درس مدار منطقی گفته می شود و زبان های توصیف سخت افزار (HDL) معرفی می گردد. از سه زبان RTL و ASM و Micro program به عنوان زبان های HDL که در فصل اول این درس به طور کامل تشریح خواهد شد، نام برده می شود و مفاهیم پایه زبان RTL و ویژگی های آن معرفی می شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.