گذرگاه (BUS)

گذرگاه (BUS)

توضیحات

در جلسه چهارم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با عنوان «گذرگاه (BUS)»، ابتدا مسئله تعارض (Conflict) در معماری کامپیوتر که در ورودی رجیسترها رخ می دهد شرح داده می شود. سپس گذرگاه به عنوان راه حل این مشکل مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه دو نوع گذرگاه با Multiplexer و 3StateBuf تشریح شده و مورد مقایسه قرار می گیرند. سپس شروط منطقی در RTL مورد مطالعه و بررسی دقیق و عمیق قرار می گیرد. نهایتاً حل تشریحی 11 تست تألیفی یا تست کنکور کامپیوتر در این زمینه ارائه می شود.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان950,000 تومان

معماری کامپیوتر

1%
قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.