ارزیابی کارایی، CPI ،MIPS، قانون امدال و تعمیم آن

ارزیابی کارایی، CPI ،MIPS، قانون امدال و تعمیم آن

توضیحات

در جلسه بیست و هفتم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «ارزیابی کارایی، CPI ،MIPS، قانون امدال و تعمیم آن»، فصل پنجم درس معماری (فصل ارزیابی کارایی) تدریس می‌شود. ابتدا در مورد مفهوم ارزیابی و اهداف ارزیابی و مفاهیم ارزیابی کارایی و ارزیابی اتکاپذیری و معیارهای مربوطه بحث می‌شود. سپس معیارهای ارزیابی کارایی مورد نظر در درس معماری شمرده شده و شرح داده می‌شود. فرکانس ساعت پردازنده (f-clock)، تعداد دستورالعمل در واحد زمان (IPS : Instruction Per Second) و MIPS، عداد عملیات ممیز شناور درثانیه (FLOPS: Floating Point Operation Per Second) و میانگین تعداد Clock در هر دستورالعمل (CPI: Clock Per Instruct) و روابط تبدیل این پارامترها با هم مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس یک تست در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. آنگاه وارد بحث توازی و پایپ‌لاین شده و رابطه تسریع شرح داده می‌شود. سپس قانون امدال (Amdahl's Law|) و تعمیم آن اثبات شهودی شده و مفهوم آن عمیقاً شرح داده می‌شود. پس از تحلیل قانون امدال و تعمیم آن و ارائه نکات کنکوری مربوطه، سه تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آنها با نکات کنکوری جدید مربوط به این تست‌ها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.