طراحی یک ضرب‌کننده با RTL

طراحی یک ضرب‌کننده با RTL

توضیحات

در جلسه ششم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با عنوان «طراحی یک ضرب‌کننده با RTL»، مراحل 0 تا 100 طراحی یک کامپیوتر به زبان RTL با یک نمونه واقعی و ملموس «یک ضرب‌کننده» ارائه می‌شود. در این جلسه دانشجویان تازه معنی واقعی درس معماری کامپیوتر را درک می‌کنند و می‌فهمند یک کامپیوتر ساده چگونه طراحی و شبیه سازی و سپس سنتز و پیاده سازی می‌شود. بستر آموزش این درس، مثال کامل طراحی، شبیه‌سازی و سنتز یک ضرب‌کننده اعداد صحیح به زبان RTL است. صورت مسئله این است که می‌خواهیم دو عدد صحیح مثبت بدون عالمت را از دیپ سوئیچ‌های ورودی بخوانیم و به محض فشار دادن کلید S آنها را در هم ضرب کنیم و نتیجه را در یک رجیستر متصل به یک نمایشگر رقمی ذخیره کرده و پایان عملیات را با روشن کردن LED خروجی (E) نشان دهیم. مراحل کامل طراحی سیستم و مشخص کردن ورودی‌ها، خروجی‌ها و عملکرد سیستم و در ادامه طراحی الگوریتم انجام عملیات و سپس نوشتن برنامه RTL به خوبی پیش خواهد رفت. سپس با شبیه‌سازی درستی برنامه RTL کامپیوتر طراحی شده خود را نشان خواهیم داد و پس از حصول اطمینان از صحت طرح به سنتز آن خواهیم پرداخت. سنتز DP (Data Path) و نیز CU (Control Unit) کامپیوتر طراحی شده به زبان RTL را انجام خواهیم داد و برای سنتز CU از روش رایج R-S Flip Flop استفاده خواهیم کرد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.