مباحث تکمیلی RTL

مباحث تکمیلی RTL

توضیحات

در جلسه سوم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت، با عنوان مباحث تکمیلی RTL، مطالب مهمی در مورد زبان RTL ارائه می شود. ریز عمل های منطقی، شیفت، چرخش، SWAP (جابجا کردن محتوای دو ثبات) و سایر مطالب پایه ای مورد بحث قرار می گیرند. نقش تأخیر انتشار (Propagation delay) در مفهوم SWAP از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئله تعارض (Conflict) در ورودی رجیسترها مورد بررسی قرار گرفته و Bus به عنوان راه حل مشکل تعارض معرفی می شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.