سیستم نمایش اعداد

سیستم نمایش اعداد

توضیحات

در جلسه سی و سوم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «سیستم نمایش اعداد»، فصل هشتم درس معماری (فصل سیستم نمایش اعداد) آغاز می‌شود. در این جلسه ابتدا سیستم اعداد بدون علامت صحیح و کسری و اعداد ممیز ثابت و محدوده نمایش و تعداد اعداد قابل نمایش در آنها مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس مبناهای مختلف اعداد و تبدیل اعداد از یک مبنا به مبنای دیگر تشریح می شود. همچنین رابطه تعداد ارقام مورد نیاز در تبدیل مبنا شرح داده می‌شود. همچنین جمع و تفریق در مبناهای مخلتف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس روش های اعداد علامت دار مکمل r و مکمل r-1 در مبنای دلخواه r مورد بحث قرار گرفته و اصول طراحی این سیستم ها و ویژگی ها و خواص هر کدام از سیستم های اعداد علامت دار تشریح می شود. سپس در مبنای 2 (باینری یا دودویی)، 4 سیستم علامت دار 1) علامت - مقدار (sign magnitude) 2) مکمل 1 (1s-complement) 3) مکمل 2 (2s-complement) 4) اریب (Bias) معرفی می گردد و جزئیات آنها شامل روش ایجاد و خواص و ویژگی ها و کاربردهای هر کدام با یکدیگر مقایسه می‌شود. همچنین برای هر مورد چندین مثال مطرح و حل می‌شود. در انتها مفاهیمی چون رقم نقلی و رقم قرضی و سرریز (Overflow) در محاسبات علامت دار و بدون علامت تشریح می‌گردد و عملیات محاسباتی و تاثیر آن بر پرچم‌های (Flags) نقلی (Carry Flag (C)) و علامت (Sign Flag (S)) و صفر (Zero Flag (Z)) و سرریز (Overflow Flag (V)) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.