طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با RTL - بخش (3)

طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با RTL - بخش (3)

توضیحات

در جلسه بیستم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با RTL - بخش (3)»، آخرین مبحث فصل سوم درس معماری (فصل طراحی پردازنده) ارائه می‌شود. در جلسات قبل، طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با زبان RTL (طبق الگوریتم نیومن) آغاز شد و کار با حافظه و طراحی Sequencer بخش CU پردازنده با TSG و استفاده از TSG و IR و PSW در RTL مورد بررسی قرار گرفت، سپس کد RTL دستورالعمل SUB پردازنده پرلایک با 7 Clock نوشته شد و جزئیات کامل مراحل Fetch و Decode و Operand Fetch و Execute و Write Back آن طبق الگوریتم نیومن تشریح شد. در این جلسه کد RTL دستورالعمل‌های محاسباتی INC و ADD و دستورالعمل‌های دسترسی به حافظه LD و STR از نوع Direct و Register Indirect و دستورالعمل‌های کنترلی JMP غیر شرطی و SKIP شرطی پردازنده پرلایک نوشته شده و جزئیات کامل مراحل Fetch و Decode و Operand Fetch و Execute/Memory Access و Write Back آن طبق الگوریتم نیومن تشریح می‌گردد. در انتهادر مورد مرحله سنتز و ساخت این پردازنده کوچک، اما کامل مطالب مفیدی ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.