زبان RTL

زبان RTL

توضیحات

در جلسه دوم معماری ادامه مبحث RTL مطرح می شود. شروط زمانی و مدار توالی دهنده (Sequencer) کاملاً تحلیل می شود و ریز عمل های ریاضی معرفی می گردند.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان950,000 تومان

معماری کامپیوتر

1%
قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.