مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (2)

مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (2)

توضیحات

در جلسه دوم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (2)»، مفاهیم Functional iteration و مفهوم بازگشتی آن، تابع لگاریتم تکرار شده (Iterated logarithm function)، سایر توابع تکرار شده (Iterated functions) شرح داده می شود. همچنین مطالب پایه ای مربوط به سیگما و سری ها، سری های هارمونیک، حاصلضرب ها و تصاعد حسابی یا عددی شرح داده شده و تعدادی مثال در این رابطه مطرح می شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.