کنترل دسترسی به رسانه (MAC) به روش تصادفی

کنترل دسترسی به رسانه (MAC) به روش تصادفی

توضیحات

در جلسه چهل و دوم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «کنترل دسترسی به رسانه (MAC) به روش تصادفی»، دومین جلسه از فصل پنجم شبکه (لایه پیوند داده) تدریس می‌شود. در جلسه قبل بیان شد که روش‌های تخصیص پویا، دو دسته هستند: 1) پروتکل‌های نوبت‌بندی شده (برنامه‌ریزی شده یا زمان‌بندی شده): الف) رزرواسیون ب) مبتنی بر سرکشی (متمرکز) ج) مبتنی بر Token (توزیع شده) که در همان جلسه قبل به ترتیب شرح داده شدند. 2) پروتکل‌های دسترسی تصادفی به کانال: الف) Pure ALOHA و Slotted ALOHA ب) CSMA و CSMA/CD ج) CSMA/CA که این سه روش در این جلسه تدریس می‌شوند. ابتدا برای درک این روش‌ها از چهار منظر مختلف به این موضوع نگاه می‌شود و از هر منظر، بهترین روشی را كه می‌توان در پيش گرفت معرفی می‌گردد. این 4 منظر عبارتند از: 1) شنود كانال یا عدم شنود آن 2) كشف تصادم یا عدم توجه به تصادم 3) اصرار فراوان بر ارسال یا كاهش اصرار 4) مدل زمانی پيوسته یا مدل زمانی گسسته (برش‌خورده). در این میان روابط مهم ریاضی شرط تشخيص تصادم و بازه امکان تصادم و مدل پواسون شبکه ALOHA و Slotted ALOHA تدریس می‌شوند. پروتکل‌های مهم CSMA و CSMA/CD و راندمان CSMA/CD و الگوریتم عقبگرد نمایی دودویی (Binary exponential backoff) شرح داده می‌شود. در انتها DOCSIS به عنوان پروتکل شبکه دستیابی کابلی به اینترنت به طور دقیق شرح داده می‌شود. چند مسئله نیز در طی درس مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته