کیفیت سرویس (QoS)

کیفیت سرویس (QoS)

توضیحات

در جلسه چهارم شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت با عنوان «کیفیت سرویس (QoS)»، مسائل مرتبط با تضمین کیفیت خدمات و معیارهای مختلف QoS در شبکه های کامپیوتری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. قرارداد سطح سرویس (SLA: Service Level Agreement) مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس معیارهای کیفیت سرویس شامل تأخیر (Delay)، نوسان تأخیر یا لرزش (Jitter)، نسبت تلفات بسته (PLR: Packet Loss Ratio)، گذردهی (Throughput) و قابلیت اطمینان (Reliability) تعریف شده و روابط ریاضی مربوطه شرح داده می شوند. همچنین عوامل تأخیر و انواع آن مانند تأخیر صف (Queuing Delay)، تأخیر پردازش (Processing Delay)، تأخیر انتقال (Transmission Delay) و تأخیر انتشار (Propagation Delay) مورد مطالعه قرار می گیرند و روابط ریاضی محاسبه تأخیر انتقال، تأخیر انتشار و تأخیر کل ارائه می گردد. همچنین با مثال و تست، این مطالب بهتر در ذهن مخاطب جا انداخته می شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته