کیفیت سرویس (QoS) انتها به انتها

کیفیت سرویس (QoS) انتها به انتها

توضیحات

در جلسه پنجم شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «کیفیت سرویس (QoS) انتها به انتها»، مسائل مرتبط با تأخیر انتها به انتها در شبکه های کامپیوتری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. مقایسه تأخیر انتقال و انتشار و نقش آنها در تأخیر هر لینک به همراه روابط مربوطه مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با حل یک تست، این آموزش تکمیل می‌شود. سپس مفاهیم مربوط به تئوری صف از جمله تأخیر صف در سیستم‌های قطعی و میانگین تأخیر صف در سیستم‌های تصادفی، میانگین طول صف‌های تصادفی، شدت ترافیک و غیره و تمامی روابط مهم آن مورد بررسی عمیق قرار می‌گیرد. چند معیار دیگر کیفیت سرویس انتها به انتها مثل نسبت تلفات بسته (PLR: Packet Loss Ratio) انتها به انتها و روابط ریاضی مربوطه شرح داده می شوند. همچنین با چندین تست محاسباتی، این مطالب بهتر در ذهن مخاطب جا انداخته می شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته