کنترل ازدحام TCP

کنترل ازدحام TCP

توضیحات

در جلسه بیست و نهم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «کنترل ازدحام TCP»، ادامه فصل سوم شبکه (لایه انتقال) تدریس می‌شود. مؤلفه کليدی ديگر TCP، مکانيزم کنترل ازدحام است. چون لايه IP هيچ بازخورد صريحی را در مورد ازدحام شبکه به سيستم‌های انتهایی نمی‌دهد، TCP بايد به جای کنترل ازدحام با کمک شبکه، از کنترل ازدحام انتها به انتها (E2E Congestion Control) استفاده کند. ابتدا برای درک این نوع کنترل ازدحام به سه پرسش زیر پاسخ داده می‌شود: 1) چگونه فرستنده TCP نرخ انتقال ترافيک به درون اتصال را محدود می‌نمايد؟ 2) چگونه یک فرستنده TCP متوجه وجود ازدحام در مسير بين خود و مقصد می‌شود؟ 3) فرستنده بايد از چه الگوريتمی برای تغيير نرخ انتقال خود به عنوان تابعی از ميزان ازدحام مشاهده شده انتها به انتها استفاده کند؟ سپس سه مؤلفه کليدی کنترل ازدحام TCP مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) شروع آهسته (SLow Start) که یک مؤلفه ضروری در همه نسخه های TCP است. 2) اجتناب از ازدحام (Congestion Avoidance) که آن هم که یک مؤلفه ضروری در همه نسخه های TCP است. 3) بازيابی سريع (Fast Recovery) که یک مؤلفه اختياری است و در برخی از نسخه های جدید TCP مثل Reno وجود دارد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته