جنبه‌های شفافیت و باز بودن

جنبه‌های شفافیت و باز بودن

توضیحات

در جلسه دوم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، جنبه‌های مختلف شفافیت و نیز معیار بازبودن به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. می‌دانیم 4 هدف اصلی یک سیستم توزیع شده عبارت است از 1) اشتراک ساده منابع 2) شفافیت 3) بازبودن و 4) مقیاس پذیری. در این جلسه ابتدا 7 جنبه شفافیت، یعنی Access Transparency (شفافیت دستیابی)، Location Transparency (شفافیت مکانی)، Migration Transparency (شفافیت مهاجرت)، Relocation Transparency (شفافیت جابه جایی)، Replication Transparency (شفافیت تکرار)، Concurrency Transparency (شفافیت همروندی) و Failure Transparency (شفافیت خرابی) به تفصیل شرح داده می‌شود و دو تست نیز در این زمینه با حل تشریحی ارائه می‌گردد. سپس مفهوم درجه شفافیت مورد بحث قرار می‌گیرد. آنگاه نوبت به هدف سوم سیستم‌های توزیع شده، یعنی بازبودن (Openness) می‌رسد و این هدف تحلیل و بررسی می‌شود. الزام استاندارد بودن سرویس‌ها از منظر نحو و معنا با مثال IDL شرح داده می‌شود. سپس دو شرط کامل و خنثی بودن برای هر استاندارد معرفی شده و ویژگی های خوب یک سیستم باز که استانداردهای کامل و خنثی بهره‌مند است مورد بررسی قرار داده می‌شود. این ویژگی ها عبارتند از 1) Interoperability و 2) Portability و 3) Extensibility و 4) Flexibility. سپس به مبحث جداسازی سیاست (Policy) از مکانیسم (Mechanism) با دو مثال یکی در سیستم‌های عامل متمرکز و یکی در سیستم‌های توزیع شده پرداخته می‌شود. در انتها نیز دو روش‌ برای تعیین سیاست (Policy) توسط کاربر ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته