الگوریتم‌های انتخاب

الگوریتم‌های انتخاب

توضیحات

در جلسه سی و یکم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، آخرین جلسه فصل ششم این درس با عنوان «همگام‌سازی» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه «الگوریتم‌های انتخاب (Election Algorithm)» می‌باشد. در بسياری از موارد، اين مطلب مهم است كه گروهی از فرايندها می‌توانند يک فرايند را به عنوان هماهنگ كننده (coordinator) تعیین كنند. اين کار به وسیله الگوريتم‌های انتخاب (راهبر یا هماهنگ كننده) انجام می‌شود که موضوع این جلسه است.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته