معماری سیستمی متمرکز (C/S: Client Server)

معماری سیستمی متمرکز (C/S: Client Server)

توضیحات

در جلسه هفتم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل دوم این درس با عنوان «معماری» ارائه می‌شود. در این جلسه معماری سیستم (System Architecture) و انواع آن معرفی شده و معماری سیستم متمرکز client / Server مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. می‌دانیم معماری سيستمی پياده سازی نهایی معماری نرم افزاری در بستر فيزیکی سخت افزار و شبکه است و به سه دسته تقسیم می‌شود: 1) متمرکز (Centralized) مانند Client Server که مبحث این جلسه است. 2) معماری سیستمی نامتمرکز (Decentralized) مانند Peer to Peer (همتا به همتا) 3) تلفيقی (متمرکز + نا متمرکز) مانند C/S+P2P که موضوع جلسات آینده هستند. ابتدا ارتباط بين مشتری و سرور با تبادل پيام همگام (سنکرون) بررسی می‌شود. درخواست های همانی و غیر همانی مورد بحث قرار می‌گیرند و مقایسه می‌شوند و ارتباطات مطمئن و غیر مطمئن در این رابطه مورد مطالعه قرار می‌گیرند. سپس سطوح (لایه‌های) برنامه‌های کاربردی Client/Server بررسی می‌شوند. می‌دانیم از نظر منطقی سيستم‌های C/S از سه لایه(Layer) یا سطح (Level) تشکيل می‌شوند: 1) User Interface (واسط کاربر) 2) Process (پردازش) 3) Data (داده). این سه سطح با مثال موتور جستجو مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته و جزئیات مربوطه ارائه ی‌شود. سپس مفهوم Multi-tier (چندردیفی) تشریح می‌شود. جایگاه 3 لایه فوق در دو ردیف مشتری و سرور مورد بررسی قرار می‌گیرد و رویکرد مشتری لاغر (Thin Client) با سه دلیل توجیه می‌شود. در انتها یک معماری 3 ردیفه مطرح و در مورد آن صحبت می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته