سیستم‌های خودگردان و حلقه کنترل بازخورد

سیستم‌های خودگردان و حلقه کنترل بازخورد

توضیحات

در جلسه سیزدهم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، آخرین بخش فصل دوم این درس با عنوان «معماری» ارائه می‌شود. در این جلسه سیستم‌های خودگردان و حلقه کنترل بازخورد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. در اين مبحث نیز برای دستیابی به وفق‌پذيری خودكار سیستم‌های توزيع‌شده با تغییرات محیط از مکانیسم كنترل بازخورد سطح بالا استفاده می‌كنیم. اين پديده به نام محاسبات خودمختار (autonomic computing) يا سیستم‌های خود-ستاره (self-star systems) نیز شناخته می‌شود. همان مبنای داستان انعکاس محاسباتی جلسه قبل، يعنی فیدبک، باز هم اساس بحث سیستم‌های خودگردان است. همه چیز در مبحث خودگردان ياخود-ستاره مبتنی بر اصل بازخورد (Feedback) و مدل حلقه كنترل بازخورد (Feedback Control Loop) است. ابتدا سه بخش مهم این حلقه شامل 1) نظارت (مشاهده + تخمین معیار) 2) تحلیل (مؤلفه تحلیل بازخورد) که قلب سیستم فیدبک است 3) تصحیح (تنظیم پیکربندی جدید) شرح داده می‌شود. سپس سه مثال Astrolabe و Globule و Jade به طور دقیق با جزئیات کامل شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته