ساعت منطقی و ساعت برداری

ساعت منطقی و ساعت برداری

توضیحات

در جلسه بیست و نهم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل ششم این درس با عنوان «همگام‌سازی» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه «ساعت منطقی و ساعت برداری» می‌باشد. فرايندهای مختلف ممكن است گاهی نياز به توافق بر روی ترتيب رويدادها داشته باشند، مانند اينكه آيا فرايند P پيام m1 خود را قبل از پيام m2 فرايند Q فرستاده است يا بعد از آن؟ در این جلسه به بررسی همگام‌سازی، در ساعت‌های منطقی (Logical Clock) و ساعت‌های برداری (Vector Clock) می‌پردازيم كه در آنجا ترتيب نسبی رويدادها به جای ترتيب مبتنی بر زمان مطلق اهميت دارد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته