نام‌گذاری ساخت‌یافته

نام‌گذاری ساخت‌یافته

توضیحات

در جلسه بیست و ششم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل پنجم این درس با عنوان «نام‌گذاری» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه «نام‌گذاری ساخت‌یافته (Structured Naming)» می‌باشد. در جلسه قبل گفته شد که سه نوع مختلف از سیستم‌های نام‌گذاری وجود دارند: 1) نام‌گذاری تخت (Flat Naming) که در جلسه قبل تدریس شد. 2) نام‌گذاری ساخت‌يافته (Structured Naming) که موضوع بحث این جلسه است که این نام‌های ساخت‌يافته، تركيبی از نام‌های ساده و انسان‌پسند می‌باشند. اين نام‌ها ساختاری دارند كه حاوی اطلاعاتی درباره چگونگی يافتن نقطه دستيابی نهاد مربوطه است. نام‌گذاری فايل و نام‌گذاری ميزبان در اينترنت (URL) از اين روش بهره می‌گيرد و 3) نام‌گذاری مبتنی بر مشخصه (Attribute-based Naming) که موضوع بحث جلسه بعدی است. موضوعاتی که در ابتدای این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرند عبارتند از فضاهای نام (Name Space)، گره برگ (leaf node)، گره دايركتوری (directory node) و نام مسير (path name)، نام مسير مطلق (absolute path name) و نام مسير نسبی (relative path name) و نام سراسر (global name) و نام محل (local name). سپس سیستم فایل یونیکس و مفاهیم بلاک راه‌انداز (boot block) و سوپر بلاک (super block) و گره‌های شاخص یا انديس (index nodes) كه inode ناميده می‌شوند و بلاک‌های داده معرفی می‌شوند و نحوه تحلیل دقیق نام در آن (name resolution) شرح داده شده و مفهوم مكانيسم دريچه ورود(closure mechanism) در آن آموزش داده می‌شود. سپس پيوندزدن (linking) و نصب كردن (mounting) و دو روش پيوند سخت(hard link) و پيوند نمادين (symbolic link) برای تشریح نام‌های مستعار (aliases) در مقابل نام های اولیه یا اصلی یا استاندارد یا کانونی توضیح داده می‌شود. سپس نصب فضای نام خارجی در سيستم توزيع‌شده، بر اساس سه اطلاعات نام پروتكل دستيابی و نام سرور و نام نقطة نصب شده در فضای نام خارجی شرح داده می‌شود و پروتکل سیستم نام شبکه‌ای (NFS: Network File System) در این مورد با یک مثال دقیقاً شرح داده می‌شود. سپس پياده‌سازی فضای نام و توزيع فضای نام در سه لایه سراسری (global layer) و لایه راهبری (administrational layer) و لایه مدیریتی (managerial layer) با جزئیات و مقایسه لایه ها ومقايسه سرورهای نام در يک فضای نام بزرگ با سه لايه سراسری، راهبری و مديريتی شرح داده می‌شود. در انتها پياده‌سازی تحليل نام به دو روش تحليل نام تكراری (iterative name resolution) و تحليل نام بازگشتی (recursive name resolution) و مقایسه آنها شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته