انحصار متقابل

انحصار متقابل

توضیحات

در جلسه سی ام درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل ششم این درس با عنوان «همگام‌سازی» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه «انحصار متقابل (Mutual Exclusion)» می‌باشد. يكی از مهم‌ترين مباحث در همكاری گروهی از فرايندها يا نخ‌ها و همگام‌سازی آنها اين است كه امور طبق روال از قبل طراحی شده پيش برود و به ترتيب از قبل چيده شده انجام شود واز هم پيشی (سبقت) نگيرند. مبحث ديگر در همگام‌سازی فرايندها يا نخ‌ها اين مطلب مهم است كه فرايندهای مختلف به طور همزمان به يک منبع مشترک، همانند چاپگر دستيابی نداشته باشند، اما در عوض می‌توانند در جهت توافق برای دسترسی انحصاری موقت به آن منبع با يكديگر همكاری نمايند. اين مسئله انحصار متقابل (Mutual Exclusion) ناميده می‌شود. در این جلسه به مسئله انحصار متقابل و الگوریتم‌های آن پرداخته خواهد شد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته