اشتقاق در گرامرهای مستقل از متن

اشتقاق در گرامرهای مستقل از متن

توضیحات

در جلسه سیزدهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «اشتقاق در گرامرهای مستقل از متن»، ادامه فصل هشتم این درس تدریس می‌شود. در این جلسه مطالب مربوط به مفاهیم اشتقاق چپ و راست و ویژگی‌های آنها و درخت اشتقاق و نکات مربوطه در گرامرهای مستقل از متن با مثال شرح داده و تکمیل می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.