پیش‌گفتار و مفاهیم پایه

پیش‌گفتار و مفاهیم پایه

توضیحات

در جلسه اول درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «پیش‌گفتار و مفاهیم پایه»، اهداف این درس، سر فصل ها، منابع درس و میزان اهمیت درس گفته می‌شود. همچنین مفاهیم پایه‌ای لازم برای درک این درس مانند انواع زبان‌ها از دید مهندسی شامل زبان‌های طبیعی و زبان‌های فرمال (صوری) ارائه می‌شود. در مرور ادبیات و یادآوری ریاضیات پایه مورد نیاز، مفاهیم اساسی مثل حرف، رشته، عملگرهای مهم مثل عملگر الحاق و همه خواص آن ارائه می‌شود. سپس تعاریف مهمی مثل مجموعه حروف الفبایی و تعداد عناصر آن و مفاهیم مربوطه با چندین مثال شرح داده می‌شود. سپس مجموعه توانی مورد بحث قرار می‌گیرد. بعد از آن مفاهیم مهمی مثل تعریف زبان بررسی شده و زبان‌های متناهی نیز تعریف می‌شود. آنگاه معکوس رشته تعریف می‌شود. سپس مفهوم الحاق دو زبان بیان می‌گردد. در انتها دو مفهوم دیگر یعنی متمم زبان و معکوس زبان شرح داده می‌شود. همه این مطالب با مثال‌های متعدد برای دانشجویان تفهیم می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.