گرامرهای نوع 0 تا 3 و انواع زبان‌

گرامرهای نوع 0 تا 3 و انواع زبان‌

توضیحات

در جلسه هشتم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «گرامرهای نوع 0 تا 3 و انواع زبان‌»، فصل ششم این درس آغاز می‌شود. ابتدا تعریف یک گرامر ارائه می‌شود. سپس بیان می‌شود که انواع گرامر با قوانین تولید آنها مشخص می‌شوند. سپس گرامر نوع 0 (بدون محدودیت) تعریف می‌شود. در ادامه گرامر نوع 1 (حساس به متن یا وابسته به متن یا Context Sensitive Grammar) تعریف می‌شود. آنگاه گرامر نوع 2 (مستقل از متن یا Context Free Grammar) تعریف می‌شود. بعد از آن گرامر نوع 3 (منظم یا Regular Grammar) تعریف می‌شود. پس از آن چند نکته و 5 مثال در خصوص انواع گرامر مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. سپس مفهوم رشته پذیرفته شده توسط گرامر شرح داده می‌شود و به دنبال آن زبان گرامر تعریف و یک مثال برای تعیین زبان گرامر زده می‌شود.سپس انواع زبانها شامل زبان نوع 0 (بدون محدودیت)، زبان نوع 1 (حساس به متن یا وابسته به متن یا Context Sensitive Language)، زبان نوع 2 (مستقل از متن یا Context Free Language) و زبان منظم یا Regular Language تعریف می‌شود. گرامر خطی و زبان خطی نیز تعریف می‌گردد. سپس ربط بین گرامر خطی راست و زبان‌های منظم شرح داده می‌شود. در انتها نکات مربوطه و قضایای آن با اثبات و به همراه مثال‌های مربوطه پایان بخش مطالب مهم این جلسه است.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.