طراحی گرامرها و گرامرهای منظم و خطی

طراحی گرامرها و گرامرهای منظم و خطی

توضیحات

در جلسه نهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «طراحی گرامرها و گرامرهای منظم و خطی»، ادامه فصل ششم این درس تدریس می‌شود. ابتدا مبحث طراحی گرامر برای زبان دلخواه ارائه می‌شود. سپس 15 مثال کامل برای این مطلب مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس نکات و ویژگی های زبان های منظم و مباحث مربوط به گرامرهای خطی راست و چپ و NFA و DFA مطرح می‌شود. در همه موارد مثال‌های روشنگر برای درک مطالب زده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.