چرایی مطالعه الگوریتم و معرفی نمادهای مجانبی O و امگا

چرایی مطالعه الگوریتم و معرفی نمادهای مجانبی O و امگا

توضیحات

در جلسه اول در س طراحی الگوریتم با عنوان «چرایی مطالعه الگوریتم و معرفی نمادهای مجانبی O و امگا»، اهداف این درس، سر فصل ها، منابع درس و میزان اهمیت درس و سایر نکات مشاوره ای در مورد روش مطالعه این درس ارائه می شود. همچنین مفهوم نمادهای مجانبی تشریح شده و دو نماد مجانبی O و امگا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در انتها 4 سوال کنکور در این زمینه به صورت کاملا تشریحی حل می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم