ادامه استقرا و بازگشتی

ادامه استقرا و بازگشتی

توضیحات

در جلسه چهارم درس طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (ارشد و دکترا) دارد، با عنوان «ادامه استقرا و بازگشتی»، ابتدا الگوریتم بازگشتی مسئله پن کیک ارائه می شود. سپس مفهوم ریاضی جایگشت تشریح می شود و در ادامه، الگوريتم بازگشتي محاسبه تمام جايگشت های اعداد 1 ، 2 ، 3 ، ... ، n ارائه و تشریح می گردد. سپس مسئله n رخ و بعد از آن مسئله جوزف حل می شود و فرمول جوزف شرح داده می شود. سپس مسئله تقسیم عدد طبیعی n به k جمع وند مطرح و رابطه بازگشتی تعداد حالات ممکن به دست می آید. در انتها چند تست کنکور در این زمینه به صورت کاملا تشریحی حل می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم