محاسبه زمان اجرای الگوریتم‌ها و روش‌های مرتب‌سازی

محاسبه زمان اجرای الگوریتم‌ها و روش‌های مرتب‌سازی

توضیحات

در جلسه هفتم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، با عنوان «محاسبه زمان اجرای الگوریتم‌ها و روش‌های مرتب‌سازی»، ابتدا مبحث روش‌های تحلیل و محاسبه زمان اجرای الگوریتم‌ها ارائه می‌شود. محاسبه مرتبه زمانی حلقه while با چندین مثال و نکات کنکوری مربوطه مطرح می‌شود. همچنین محاسبه مرتبه زمانی حلقه for با مثال و نکات کنکوری مربوطه شرح داده می‌شود سپس الگوریتم مرتب سازی حبابی (Bubble sort) ارائه شده و مرتبه زمانی آن تحلیل می‌شود. همچنین امکان نوشتن الگوریتم مرتب سازی حبابی به صورت بازگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه الگوریتم مرتب سازی انتخابی (Selection sort) ارائه شده و مرتبه زمانی آن تحلیل می‌شود. همچنین امکان نوشتن الگوریتم Selection sort به صورت بازگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعد از آن الگوریتم مرتب سازی درجی (Insertion sort) ارائه شده و مرتبه زمانی آن تحلیل می‌شود. همچنین امکان نوشتن الگوریتم مرتب سازی درجی به صورت بازگشتی بررسی می‌شود. پس از آن مرتبه زمانی اجرا در بهترین حالت، بدترین حالت و حالت متوسط مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین محاسبه میانگین تعداد مقایسه در مرتب سازی مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس الگوریتم های مرتب سازی ﻻنه كبوتری (pigeonhole sort)، شمارشی (Counting sort)، مرتب سازی متعادل (Stable sort)، مرتب سازی مبنا (Radix sort) و نیز الگوریتم Bucket sort مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین نکات تستی و تست های تالیفی و مثال های متعدد در این مباحث ارائه می‌شود. در انتها 6 تست کنکور در این زمینه به صورت کاملا تشریحی حل می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم