استقرا ریاضی و ارتباط آن با الگوریتم های بازگشتی

استقرا ریاضی و ارتباط آن با الگوریتم های بازگشتی

توضیحات

در جلسه سوم درس طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی با عنوان «استقرا ریاضی و ارتباط آن با الگوریتم های بازگشتی»، چندین قضیه مهم مانند تعمیم قضیه ماکسیمم گیری، قضایای لگاریتم و تعاریف و مفاهیم پایه این مباحث کاملاً تشریح می شود. همچنین، مفهوم بازگشتی، الگوریتم بازگشتی و نیز برنامه نویسی بازگشتی شرح داده می شود. در این خصوص مفاهیم پایه ای استقرای ضعیف و استقرای قوی ریاضی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. دو مسئله (مسئله اول و دوم) برج هانوی مطرح و به طور مفصل تشریح و الگوریتم های مختلفی در مورد حل آنها با برنامه نویسی بازگشتی ارائه و تحلیل می شود. همچنین یک مسئله دیگر (coloring) مطرح و یک الگوریتم بازگشتی برای حل آن ارائه می شود. در انتها چند تست کنکور در این زمینه به صورت کاملا تشریحی حل می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم