جدول درهم‌سازی (Hash Table)

جدول درهم‌سازی (Hash Table)

توضیحات

در جلسه بیست و چهارم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی درباره مبحث جدول درهم‌سازی (Hash Table) ارائه می‌شود. ابتدا جداول با آدرس‌دهی مستقيم و سپس جداول درهم‌سازی (Hash) تعریف و چیستی و چرایی آنها ارائه می‌شود. سپس درهم‌سازی يكنواخت مستقل و ﺣﻞتصادم با زنجیر شرح داده می‌شود. سپس توابه درهم‌سازی (Hash function) , درهم‌سازی ایستا و درهم‌سازی تصادفی و قضایای مربوطه مطرح می‌گردد. سپس آدرس‌دهی باز و جستجوی خطی و قضایای مربوطه مطرح شده و در انتها 8 تست کنکور ارشد و دکترای طراحی الگوریتم در خصوص درهم‌سازی (Hash) مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم