حل معادلات بازگشتی (1)

حل معادلات بازگشتی (1)

توضیحات

در جلسه پنجم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکترای مهندسی کامپیوتر و کنکور دکترای آی تی دارد، با عنوان «حل معادلات بازگشتی (1)»، در ادامه استقرا و بازگشتی، مسئله محاسبه Min و Max با حداقل تعداد محاسبه و نیز مسئله تعداد بازی در یک لیگ والیبال مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. سپس روش‌های حل معادلات بازگشتی مطرح می‌شود: 1) حدس و استقرا 2) جايگذاری و تكرار 3) معادله مفسر 4) تابع مولد 5) درخت بازگشتی 6) قضیه اساسی تعمیم‌یافته 7) روش‌های ابتكاری. 5 روش از این 7 روش، مفصلاً در ادامه این جلسه تدریس شده و 2 روش هم به جلسه بعد موکول می‌گردد. ابتدا روش حدس و استقرا با مثال معادله بازگشتی هانوی و حل آن در کنار نکات مهم کنکوری مربوطه بررسی و تشریح می‌شود. سپس روش جايگذاری و تكرار با چندین نکته بسیار مهم کنکوری و 6 مثال مفصل تشریح می‌گردد. در ادمه روش معادله مفسر با چند نکته بسیار مهم کنکوری و 3 مثال مفصل شرح داده می‌شود. آنکاه روش درخت بازگشتی با چند نکته بسیار مهم کنکوری و 3 مثال مفصل مطرح و مورد بحث قرار گرفته و در انتها روش قضیه اساسی تعمیم‌یافته به همراه چند نکته بسیار مهم کنکوری و 3 مثال کاملاً توضیح داده می‌شود. در انتها 5 تست کنکور در این زمینه به صورت کاملا تشریحی حل می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم