الگوریتم گراف‌پلن، مسئله ارضاپذیری و برنامه‌ریزی جزئی

الگوریتم گراف‌پلن، مسئله ارضاپذیری و برنامه‌ریزی جزئی

توضیحات

در جلسه شانزدهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «الگوریتم گراف‌پلن، مسئله ارضاپذیری و برنامه‌ریزی جزئی»، ادامه فصل دهم درس هوش مصنوعی (برنامه‌ریزی کلاسیک) تدریس می‌شود. سه مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) الگوریتم گراف‌پلن 2) تبدیل برنامه‌ریزی به مسئله ارضاپذیری 3) برنامه‌ریزی جزئی. ابتدا الگوریتم گراف‌پلن که از ساختار پلنینگ گراف برای بدست آوردن یک پلن به عنوان جواب مسئله استفاده می‌کند با مراحل کلی اجرای آن تشریح می‌شود و دو مثال با جزئیات کامل در مورد آن شرح داده می‌شود. سپس تبدیل برنامه‌ریزی به مسئله ارضاپذیری مورد بحث قرار می‌گیرد که شرح می‌دهد چگونه برای حل مسائل برنامه‌ریزی می‌توانیم آنها را به یک مسئله ارضاپذیری منطق گزاره‌ای تبدیل کرده و سپس از الگوریتم‌های مسائل ارضاپذیری برای حل آن استفاده کنیم. در انتها برنامه‌ریزی جزئی و الگوریتم POP شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی