حل مسئله به کمک جستجو - بخش یکم

حل مسئله به کمک جستجو - بخش یکم

توضیحات

در جلسه سوم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «حل مسئله به کمک جستجو - بخش یکم»، فصل سوم درس هوش مصنوعی شروع می‌شود. مطالب فصل سوم به چهار بخش تقسیم می‌شود: 1) فرموله‌سازی مسائل جستجو 2) الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه 3) الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه 4) ویژگی‌ها و نحوه طراحی توابع هیوریستیک. در این جلسه بخش اول این فصل شامل موارد زیر ارائه می‌شود. ابتدا عامل حل مسئله و مراحل عملکرد آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس مسئله جستجو و مجموعه حالات آن تعریف می‌شود. تعاریف مسیر، راه حل، راه حل بهینه ارائه شده و فضای حالت و مدل‌سازی آن توسط گراف مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس سه مثال مهم و دو تمرین چهار قسمتی در مورد آن مطرح و حل تشریحی تمرین‌ها ارائه می‌شود. در ادامه الگوریتم‌های جستجو و انواع آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. الگوریتم‌های جستجوی درختی (Tree-Search) و الگوریتم‌های جستجوی گرافی (Graph-Search) مطرح و شرح داده می‌شوند و شبه کد هر کدام با تشریح جزئیات مربوطه ارائه می‌شود. در ویراست چهارم کتاب الگوریتم جستجوی گرافی با نام جستجوی اول-بهترین (BEST-FIRST-SEARCH) آمده است. سپس داده ساختارهای جستجو و اجزای آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. سه نوع صف در این خصوص تعریف و تشریح می‌گردد. سپس معیارهای عملکرد الگوریتم‌های جستجو و زمان و حافظه مورد نیاز برای این الگوریتم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس نوبت به بررسی الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه می‌رسد: الگوریتم جستجوی سطح اول (الگوریتم BFS) و الگوریتم جستجوی عمق اول (الگوریتم DFS) و الگوریتم هزینه یکنواخت (الگوریتم UCS) و الگوریتم جستجوی عمق محدود (الگوریتم DLS) و الگوریتم جستجوی تعمیق تکراری (الگوریتم IDS) و الگوریتم‌های جستجوی دو طرفه به تفصیل و با شرح کامل و مثال و تمرین متنوع آموزش داده می‌شود. در طی این درس 3 تست مهم هوش مصنوعی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات آمده‌اند مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی