مفاهیم نظریه احتمال

مفاهیم نظریه احتمال

توضیحات

در جلسه هفدهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «مفاهیم نظریه احتمال»، مبحث پایه‌ای و ریاضیات مربوط به مبانی آمار و احتمال تدریس می‌شود. دو مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) مفاهیم اولیه نظریه احتمال 2) توابع توزیع مهم آماری. ابتدا مفاهیم اولیه احتمالات مانند فضای نمونه (Sample Space)، پیشامد (Event)، پیشامدهای ناسازگار، تابع مدل احتمال شرح داده می‌شوند. سپس قوانین مهم تئوری احتمال بیان و با چندین مثال همه این مفاهیم و قوانین تشریح می‌شوند. سپس مفاهیم مهمی مانند متغیر تصادفی، توزیع احتمال و توزیع احتمال توأم (Joint Probability Distribution)، توزیع حاشیه‌ای و امید ریاضی کاملاً شرح داده می‌شوند. آنگاه مبحث مهم بعدی، یعنی توابع توزیع مهم آغاز می‌شود. به ترتیب توزیع برنولی، توزیع دو جمله ای و توزیع هندسی شرح داده می‌شوند و در مورد هر کدام، آزمایش، متغیر تصادفی، تابع توزیع احتمال و امید ریاضی متغیر تصادفی شرح داده می‌شوند. در انتها 4 تست در این زمینه مطرح شده و حل تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی