زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (5)

زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (5)

توضیحات

در جلسه دهم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (5)»، آخرین بخش از فصل سوم درس پایگاه داده (زبان پرس‌وجو نویسی SQL)، در قالب 4 نکته (نکات 118 تا 121) مرور می‌شود و 15 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.