نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر و آنالیز کارنامه‌ها

نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر و آنالیز کارنامه‌ها

نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر و آنالیز کارنامه‌ها

در اینجا تعداد زیادی از نمونه کارنامه های کنکور  سال های اخیر مهندسی کامپیوتر را به همراه محل رشته قبولی افراد آورده ایم. هدف از این کار تحلیل کارنامه ها برای جهت دادن به روند مطالعه داوطلبان عزیز است. حتماً تحلیل دکتر حقیقت را از این کارنامه ها مطالعه نمایید. ما به جای یک مجموعه به هم ریخته از صدها کارنامه، جداول مرتب و منظمی را به همراه تحلیل علمی فراهم کرده ایم تا داوطلبان عزیز بتوانند با یک مرور سریع آن به همه سؤالات خود در این خصوص پاسخ دهند. 

معرفی گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر 

این کنکور  16 گرایش مهندسی کامپیوتر را به چهار گروه تقسیم می کند. در هر گروه، ضرایب دروس یکسان است. رتبه داوطلب در هر گروه به طور مجزا از سه گروه دیگر محاسبه می شود و در کل چهار رتبه در کارنامه هر داوطلب دیده می شود. این 4 گروه از گرایش ها عبارتند از:

1) گروه شبکه: شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، علوم و فناوری شبکه، جرم یابی دیجیتال

2) گروه هوش: هوش مصنوعی و رباتیکز، قرآن کاوی رایانشی

3) گروه معماری: معماری سیستم های کامپیوتری

4) گروه نرم افزار: نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، بیوانفورماتیک، بازی های رایانه ای، مواد انرژی و تکنولوژی های کوانتومی، یادگیری الکترونیکی، علم داده ها، مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها

ضرایب دروس در چهار گروه از گرایش های  کنکور  ارشد کامپیوتر 

جدول زیر، ضرایب 17 درس کنکور ارشد کامپیوتر (2 درس زبان، 4 درس ریاضی و 11 درس تخصصی) را برای 4 گروه از گرایش های مهندسی کامپیوتر نشان می دهد.

گروه

ضریب زبان عمومی و تخصصیضریب ریاضی 1 و 2، آمار و گسستهضریب نظریه و سیگنالضریب ساختمان، الگوریتم و هوشضریب منطقی، معماری و دیجیتالضریب سیستم، شبکه و پایگاه

1-گروه شبکه

1

2

2

3

3

4

2-گروه هوش

1

2

3

4

2

3

3-گروه معماری

1

2

2

3

4

3

4-گروه نرم افزار

1

2

2

4

3

3

محاسبه تراز کل در کنکور ارشد کامپیوتر

در همه رشته ها و گرایش های کنکور ارشد، رتبه داوطلب در هر گروه گرایشی (مثل گروه های شبکه، هوش، معماری و نرم افزار) به طور جداگانه بر اساس تراز کل یا نمره کل داوطلب محاسبه می شود. دلیل محاسبه 4 تراز  و اعلام 4 رتبه در مهندسی کامپیوتر، تفاوت ضرایب دروس در این 4 گروه است که در جدول فوق دیدیم. در محاسبه تراز کل یا نمره کل هر داوطلب، برای هر گروه از گرایش ها مانند گروه شبکه، نمره علمی آزمون کتبی داوطلب (میانگین درصد کسب شده در کنکور بر اساس ضرایب آن گروه از گرایش ها) 80 درصد و معدل مؤثر دانشجو 20 درصد تأثیر خواهد داشت. فرمول محاسبه تراز کل (نمره کل) داوطلب در هر گروه از گرایش ها به صورت زیر است:

تراز کل یا نمره کل به صورت دقیق تر از رابطه زیر محاسبه می شود:

تراز کل هر داوطلب در هر گروه از گرایش ها مانند گروه شبکه، عددی کوچکتر یا مساوی 10000 است که بالاترین عدد، متعلق به رتبه 1 در آن گروه از گرایش ها خواهد بود. از آنجایی که معدل مؤثر داوطلب، عددی کوچکتر یا مساوی 20 است، بخش دوم رابطه تراز کل (تراز معدل مؤثر) کوچکتر یا مساوی 2000 خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه نسبت میانگین درصد داوطلب به میانگین درصد نفر اول در آزمون کتبی، یک عدد کوچکتر یا مساوی 1 می باشد (1 برای خود نفر اول آزمون کتبی)، بخش اول رابطه تراز  کل(تراز آزمون کتبی) یک عدد کوچکتر یا مساوی 8000 خواهد بود. در نتیجه تراز کل برای نفر اول آزمون کتبی در صورتی 10000 خواهد شد که معدل مؤثر همان فرد 20 و تراز معدل مؤثرش 2000 باشد.

محاسبه میانگین درصد داوطلب در هر گروه از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر

برای محاسبه میانگین درصد هر داوطلب در هر گروه از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر، مثلاً گروه شبکه، درصدهای کسب شده در 1- زبان عمومی و تخصصی 2- ریاضیات 3- نظریه و سیگنال 4- ساختمان، الگوریتم و هوش 5- منطقی، معماری و دیجیتال 6- سیستم، شبکه و پایگاه آن داوطلب هر کدام در ضریب مربوطه (مثلاً به ترتیب 1، 2، 2، 3، 3 و 4 در گروه شبکه) ضرب و نتایج با هم جمع می شود. در انتها حاصل جمع بر مجموع ضرایب یعنی عدد 15 تقسیم می شود. بدیهی است تأثیر زبان در  میانگین درصد داوطلب، کمترین مقدار یعنی 1/15 و تأثیر دروس سیستم، شبکه و پایگاه در این گروه، حداکثر یعنی 4/15 خواهد بود. به عبارت دیگر 20 سؤال سیستم، شبکه و پایگاه 4 برابر 30 سؤال زبان ارزش خواهد داشت. به زبان ساده تر، هر سؤال از دروسی مانند سیستم عامل 6 برابر یک سؤال از زبان عمومی یا تخصصی ارزش خواهد داشت!

آیا میانگین درصد کل و میانگین درصد دروس تخصصی هر داوطلب، تخمین خوبی برای رتبه داوطلب است؟

در جداول زیر، برای محاسبه میانگین درصد کل و میانگین درصد تخصصی، ضریب هر چهار دسته از دروس تخصصی (1- نظریه و سیگنال، 2- ساختمان، الگوریتم و هوش، 3- منطقی، معماری و دیجیتال 4- سیستم، شبکه و پایگاه) را 3 (با هم برابر) در نظر گرفته ایم. اگر چه در هر  گروه از گرایش ها مثل گروه شبکه، یک دسته از دروس تخصصی با ضریب 4 و یک دسته با ضریب 2 نیز وجود دارد، اما مقایسه میانگین درصد کل متوازن (با ضرایب تخصصی یکسان) و رتبه افراد نشان دهنده این است که این میانگین متوازن، معیار خوبی برای تخمین رتبه افراد است. البته تأثیر معدل مؤثر را هم باید در نظر بگیریم.

 معدل مؤثر  چیست و به طور تقریبی چه تأثیری در رتبه داوطلب دارد؟

می دانیم معدل مؤثر از معدل کل داوطلب در دوره کارشناسی از ابتدا تا ترم جاری به دست می آید که در کارنامه دانشگاهی وی آمده است. البته دانشگاه های مختلف کشور بسته به سطح علمی آنها (طبق مصوبه شورای برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی) هر کدام یک ضریب ویژه دارند که در معدل کل دانشجویان آن دانشگاه ها ضرب می شود و معدل مؤثر داوطلب به دست می آید. توصیه ما به داوطلبین عزیز ی که معدل پایینی دارند این است که خیلی نگران معدل خود نباشند، چون مقیسه نمونه کارنامه های رتبه های زیر 100 در جداول زیر نشان می دهد که مثلاً کم بودن 3 یا 4 نمره معدل مؤثر با 3 یا 4 سؤال تخصصی بیشتر قابل جبران است! (این مطلب از رابطه تراز کل نیز قابل استنتاج است).

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  سال 1401 با محل قبولی (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیف

درصد زبان

درصد ریاضیات

درصد تخصصی1 نظریه سیگنال

درصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوش

درصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتال

درصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاه

میانگین درصد کل

میانگین درصد تخصصی

سهمیه

رتبه ضریب1 شبکه ...

رتبه ضریب2 هوش ...

رتبه ضریب3 معماری ...

رتبه ضریب4 نرم افزار ...

معدل مؤثر

رشته و دانشگاه قبولی

1

0.00

48.33

40.74

76.67

73.33

47.37

54.07

59.53

عادی

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

18.50

رایانش امن شریف روزانه

2

87.78

63.33

25.93

46.67

25.00

49.12

43.64

36.68

عادی

5 (4)

8 (7)

7 (6)

7 (6)

16.78

نرم افزار شریف روزانه

3

0.00

31.67

48.15

43.33

63.33

31.58

41.50

46.60

عادی

12 (11)

10 (9)

10 (9)

10 (9)

20.00

هوش شریف روزانه

4

52.22

20.00

37.04

38.33

63.33

43.86

42.53

45.64

عادی

13 (12)

18 (17)

15 (14)

16 (15)

15.54

هوش شریف روزانه

5

17.78

33.33

55.56

30.00

68.33

28.07

42.02

45.49

عادی

18 (17)

16 (15)

14 (13)

18 (17)

17.96

هوش شریف روزانه

6

11.11

18.33

25.93

48.33

48.33

43.86

36.47

41.61

5 درصد

20 (2)

24 (3)

21 (2)

20 (2)

19.68

هوش شریف روزانه

7

0.00

3.33

62.96

43.33

38.33

33.33

36.03

44.49

عادی

36 (31)

27 (24)

39 (35)

36 (32)

18.42

هوش شریف روزانه ب.خوایگاه

8

11.11

6.67

33.33

28.33

61.67

36.84

33.66

40.04

عادی

32 (29)

45 (40)

28 (25)

38 (34)

20.00

نرم افزار شریف روزانه

9

3.33

15.00

33.33

36.67

45.00

35.09

32.24

37.52

عادی

38 (33)

42 (38)

40 (36)

42 (38)

19.73

هوش شریف روزانه ب.خوابگاه

10

35.56

30.00

33.33

46.67

35.00

21.05

33.58

34.01

عادی

45 (40)

38 (34)

47 (43)

40 (36)

18.41

هوش شریف روزانه ب.خوابگاه

11

0.00

36.67

25.93

38.33

51.67

26.32

33.34

35.56

عادی

50 (45)

57 (50)

45 (40)

49 (45)

16.17

نرم افزار شریف روزانه ب.خوابگاه

12

0.00

6.67

51.85

18.33

88.33

19.30

36.45

44.45

عادی

53 (48)

72 (65)

29 (26)

57 (51)

17.31

رایانش امن شریف روزانه

13

6.67

1.67

29.63

51.67

28.33

35.09

29.61

36.18

عادی

59 (54)

48 (42)

69 (60)

55 (49)

20.00

محل قبولی نامشخص

14

37.78

20.00

37.04

48.33

33.33

26.32

34.19

36.26

عادی

73 (65)

51 (45)

74 (65)

62 (56)

14.03

محل قبولی نامشخص

15

14.14

0.00

62.96

23.33

58.33

26.32

35.13

42.74

عادی

76 (68)

69 (62)

62 (56)

81 (73)

15.62

هوش امیرکبیر روزانه

16

60.00

0.00

7.41

30.00

58.33

40.35

31.22

34.02

5 درصد

62 (6)

106 (12)

63 (7)

79 (8)

15.57

نرم افزار شریف روزانه

17

74.44

8.33

29.63

8.33

31.67

43.86

28.77

28.37

عادی

60 (55)

86 (77)

80 (70)

95 (83)

19.36

هوش تهران شبانه

18

50.00

1.67

37.04

35.00

50.00

22.81

35.53

36.21

5 درصد

89 (12)

82 (9)

76 (10)

84 (9)

16.41

نرم افزار شریف روزانه

19

32.22

10.00

7.41

56.67

53.33

21.05

31.17

34.62

عادی

97 (85)

92 (83)

78 (68)

71 (65)

14.87

بیوانفورماتیک شریف روزانه

20

0.00

-1.66

33.33

33.33

41.67

42.11

29.87

37.61

عادی

80 (72)

88 (79)

87 (76)

92 (81)

15.94

شبکه شریف روزانه

21

35.56

10.00

22.22

40.00

36.67

29.82

29.45

32.18

عادی

93 (81)

89 (80)

95 (82)

86 (76)

16.57

نرم افزار تهران روزانه

22

4.44

18.33

14.81

20.00

65.00

26.32

27.97

31.53

5 درصد

83 (9)

121 (13)

65 (8)

89 (11)

19.46

هوش امیرکبیر روزانه

23

61.11

40.00

22.22

45.00

8.33

12.28

26.97

21.96

عادی

112 (97)

66 (59)

119 (104)

82 (74)

20.00

هوش امیرکبیر روزانه

24

0.00

35.00

44.44

21.67

55.00

15.79

32.05

34.23

عادی

110 (95)

96 (86)

81 (71)

100 (88)

14.81

بیوانفورماتیک شریف روزانه ب.خوابگاه

25

78.89

0.00

0.00

30.00

38.33

38.60

26.65

26.73

عادی

103 (90)

147 (132)

118 (103)

114 (100)

16.86

بیوانفورماتیک شریف روزانه

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  سال 1400 با محل قبولی (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیف

درصد زبان

درصد ریاضیات

درصد تخصصی1 نظریه سیگنال

درصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوش

درصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتال

درصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاه

میانگین درصد کل

میانگین درصد تخصصی

سهمیه

رتبه ضریب1 شبکه ...

رتبه ضریب2 هوش ...

رتبه ضریب3 معماری ...

رتبه ضریب4 نرم افزار ...

معدل مؤثر

رشته و دانشگاه قبولی

1

0.00

14.04

80.00

85.42

58.82

68.33

60.39

73.14

عادی

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

16.84

هوش شریف روزانه

2

76.67

35.09

44.44

55.56

47.06

68.42

52.89

53.87

عادی

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

16.65

هوش شریف روزانه

3

25.56

3.51

74.07

41.67

64.71

55.00

49.26

45.99

عادی

4 (4)

5 (5)

4 (4)

5 (5)

-

محل قبولی نامشخص

4

82.22

21.05

37.04

44.44

49.02

50.88

44.56

45.35

عادی

6 (6)

9 (9)

6 (6)

7 (7)

19.41

هوش شریف روزانه

5

18.89

-1.74

62.96

25.00

60.78

73.33

45.44

55.52

عادی

7 (7)

13 (13)

7 (7)

12 (11)

16.07

محل قبولی نامشخص

6

0.00

5.26

41.67

50.00

55.56

60.00

42.15

51.81

عادی

12 (12)

14 (14)

16 (16)

13 (13)

19.46

محل قبولی نامشخص

7

0.00

0.00

44.44

33.33

72.55

54.39

40.94

51.18

عادی

17 (15)

25 (22)

11 (11)

19 (17)

18.20

هوش شریف روزانه

8

84.44

0.00

40.74

37.78

58.82

43.86

41.87

45.3

عادی

19 (17)

24 (21)

16 (16)

22 (20)

17.98

هوش شریف روزانه

9

33.33

19.30

44.44

17.78

58.82

35.09

36.03

39.03

عادی

39 (36)

41 (38)

28 (25)

39 (35)

20.00

الگوریتم شریف روزانه

10

23.33

0.00

40.74

39.58

52.94

45.61

37.33

44.72

عادی

40 (37)

38 (35)

34 (30)

36 (33)

17.97

نرم افزار شریف روزانه

11

30.00

-1.74

44.44

26.67

50.98

55.00

37.19

44.27

عادی

34 (31)

42 (39)

40 (36)

44 (40)

17.51

بیوانفورماتیک شریف روزانه

12

26.67

22.81

66.67

16.67

50.98

24.56

36.60

39.72

عادی

53 (47)

34 (31)

39 (35)

48 (43)

19.98

هوش تهران روزانه

13

77.78

0.00

40.74

17.78

58.82

43.33

37.32

40.17

عادی

43 (39)

51 (48)

36 (32)

51 (46)

17.33

هوش تهران روزانه

14

54.44

15.79

33.33

20.00

52.94

42.11

35.41

37.10

عادی

46 (41)

52 (49)

41 (37)

50 (45)

18.40

بیوانفورماتیک شریف روزانه

15

32.22

26.32

14.81

31.11

50.98

41.67

33.37

34.64

عادی

49 (44)

63 (60)

44 (40)

47 (42)

18.82

نرم افزار شریف روزانه

16

50.00

1.75

44.44

2.22

56.86

45.00

33.27

37.13

عادی

62 (55)

81 (73)

57 (50)

78 (71)

18.55

بیوانفورماتیک شریف روزانه

17

0.00

0.00

40.74

62.50

52.94

21.05

35.45

44.31

عادی

91 (83)

65 (61)

73 (66)

59 (53)

15.46

بیوانفورماتیک شریف روزانه ب.خوابگاه

18

0.00

0.00

40.74

35.56

31.37

53.33

32.20

40.25

عادی

69 (62)

66 (62)

93 (84)

74 (67)

18.50

نرم افزار تهران روزانه

19

18.89

3.51

40.74

35.56

45.10

38.60

33.73

40.00

عادی

80 (73)

74 (68)

81 (74)

74 (67)

16.68

بیوانفورماتیک شریف روزانه

20

86.67

42.11

76.67

10.42

21.57

14.04

35.93

30.68

عادی

98 (90)

43 (40)

98 (89)

85 (77)

17.22

محل قبولی نامشخص

21

50.00

0.00

29.63

8.89

52.94

47.37

31.10

34.71

عادی

71 (64)

99 (90)

72 (65)

86 (78)

18.91

رایانش امن شریف روزانه

22

13.33

0.00

18.52

31.11

68.63

26.67

29.88

36.23

عادی

92 (84)

116 (102)

67 (60)

80 (73)

18.90

هوش امیرکبیر روزانه

23

91.11

0.00

22.22

44.44

19.61

43.86

32.10

32.53

عادی

87 (79)

75 (69)

120 (105)

81 (74)

17.72

هوش امیرکبیر روزانه

24

0.00

0.00

25.93

20.00

52.94

48.33

30.33

36.80

5 درصد

84 (8)

112 (13)

84 (8)

96 (11)

18.59

بیوانفورماتیک شریف روزانه

25

15.56

0.00

0.00

11.11

62.75

60.00

27.81

33.47

عادی

67 (60)

159 (140)

69 (62)

92 (83)

18.98

شبکه شریف روزانه

26

0.00

0.00

59.26

6.67

62.75

33.33

32.40

40.50

عادی

99 (91)

103 (93)

79 (72)

108 (94)

16.96

هوش امیرکبیر روزانه

27

50.00

0.00

14.81

22.22

56.86

38.60

29.83

33.12

عادی

89 (81)

126 (111)

83 (76)

94 (84)

18.19

هوش امیرکبیر روزانه

28

0.00

0.00

44.44

24.44

52.94

38.33

32.03

40.04

عادی

100 (92)

98 (89)

95 (86)

100 (88)

16.35

نرم افزار تهران روزانه

 

میانگین درصدهای زبان، ریاضیات و هر گروه از دروس تخصصی رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  دو سال 1400 و 1401

جدول زیر میانگین درصدهای زبان، ریاضیات و هر گروه از دروس تخصصی رتبه های زیر 100 دو سال 1400 و 1401 را که در جداول فوق آمده است (25 نمونه از 1401 و 28 نمونه از 1400) با دقت نشان می دهد. یک ستون برای کنکور 1400، یک ستون برای کنکور  1401 و یک ستون برای میانگین دو سال در نظر گرفته شده است.

دروس

میانگین درصد 1400

میانگین درصد 1401

میانگین درصد دو سال

زبان

33.61

26.89

30.25

ریاضیات

7.40

18.27

12.84

تخصصی ضریب 1 (نظریه و سیگنال)

41.74

32.89

37.32

تخصصی ضریب 2 (ساختمان و الگوریتم و هوش)

30.64

37.53

34.09

تخصصی ضریب 3 (منطقی و معماری و دیجیتال)

52.89

48.80

50.85

تخصصی ضریب 4 (سیستم و شبکه و پایگاه)

45.36

31.86

38.61

 

میانگین درصد کل رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  دو سال 1400 و 1401

جدول زیر میانگین درصدهای کل رتبه های زیر 100 دو سال 1400 و 1401 را که در جداول فوق آمده است (25 نمونه از 1401 و 28 نمونه از 1400) با دقت نشان می دهد. یک ستون برای کنکور 1400، یک ستون برای کنکور  1401 و یک ستون برای میانگین دو سال در نظر گرفته شده است.

محدوده رتبه

میانگین درصد کل 1400

میانگین درصد 1401

میانگین درصد کل دو سال

1 تا 10

45.00

42.00

43.50

11 تا 20

40.50

36.50

38.50

21 تا 30

38.80

35.20

37.00

31 تا 40

37.20

34.20

35.70

41 تا 50

35.00

33.00

34.00

51 تا 60

34.00

32.00

33.00

61 تا 70

33.00

31.40

32.20

71 تا 80

32.00

31.00

31.50

81 تا 90

31.00

30.50

30.75

91 تا 100

30.00

30.00

30.00

 

حذف چه دروسی در کنکور ارشد کامپیوتر کم خطر است و چرا؟

با توجه به کارنامه های فوق و مشاهده  7 نمونه از 53 نمونه رتبه زیر 100 که هر دو مجموعه دروس زبان و ریاضیات را صفر یا منفی زده اند! و مشاهده 30 نمونه از 53 نمونه که حداقل یکی از این دو مجموعه دروس را منفی یا صفر درصد زده اند! نشان می دهد که حذف 6 درس زبان عمومی، زبان تخصص، ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و احتمالات مهندسی و ریاضی گسسته بسیار ریسک پایینی دارد.

دلیل دومی که حذف 6 درس از گروه های زبان و ریاضیات را توجیه می کند به داستان وقت پاسخگویی به سؤالات و مدیریت زمان در جلسه کنکور  بر می گردد. از آنجا که  50 سؤال زبان و ریاضی جمعاً 300 نمره دارد (100*1+100*2) و تنها 70 سؤال تخصصی جمعاً 1200 نمره دارد (100*2+100*4+100*3+100*3) و به عبارت دیگر 70 سؤال تخصصی 4 برابر 50 سؤال زبان و ریاضی ارزش داشته و در میانگین درصد کل، چهار برابر مؤثر هستند و از طرف دیگر دانشجویان در جلسه برای 120 سؤال کلاً 240 دقیقه وقت دارند و به هر سؤال تنها دو دقیقه وقت می رسد و معمولاً دانشجویان با تخصیص تمامی این زمان به 70 سؤال تخصصی به ندرت وقت اضافی برای زدن سؤالات کم ارزش تر زبان و ریاضی خواهند آورد، لذا حذف زبان و ریاضیات کم خطر و بلکه به صرفه است.

دلیل سوم برای حذف دروس ریاضی و زبان به داستان تمرکز بیشتر و مطالعه عمیق تر دروس تخصصی بر می گردد. ما حتی به کسانی که ریاضیات قوی دارند توصیه می کنیم ریاضی را بعد از دروس تخصصی در صورت داشتن فرصت اضافی بزنند. حذف دروس زبان و مخصوصاً ریاضیات موجب می شود که شما فرصت بیشتری برای مطالعه و تمرکز بر روی دروس تخصصی داشته باشید و در آن دروس پر ارزش نتیجه بهتری کسب نمایید.

مهم ترین دروس برای کسب میانگین درصد بالا کدام دروس هستند؟

طبق آمار میانگین دروس تخصصی رتبه های زیر  100 در جداول فوق، بدیهی است مهم ترین دروس برای کسب درصد بالا اول از همه متعلق به باکس منطقی، معماری و دیجیتال است و دوم متعلق به باکس مهم سیستم عامل، شبکه و پایگاه داده است. ساده ترین و ایمن ترین دروس تخصصی نیز متعلق به همین دو باکس هستند. نظریه زبان ها و ماشین ها نیز درس مهم و امنی به شمار می رود. آمار مندرج در جداول فوق نشان می دهد که دروس باکس ساختمان داده، الگوریتم و هوش مصنوعی پر خطر تر و با توجه به حجم درس و پیچیدگی مطالب و زمان زیاد لازم برای تسلط بر آنها پر ریسک ترین دروس به شمار می روند.

نمونه کارنامه های رتبه های بعد از 100 ارشد کامپیوتر  سال 1401 با محل قبولی (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیف

درصد زبان

درصد ریاضیات

درصد تخصصی1 نظریه سیگنال

درصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوش

درصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتال

درصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاه

میانگین درصد کل

میانگین درصد تخصصی

سهمیه

رتبه ضریب1 شبکه ...

رتبه ضریب2 هوش ...

رتبه ضریب3 معماری ...

رتبه ضریب4 نرم افزار ...

معدل مؤثر

رشته و دانشگاه قبولی

1

46.67

8.33

33.33

16.67

48.33

24.56

28.80

30.72

عادی

106 (92)

114 (102)

88 (77)

112 (98)

18.77

نرم افزار تهران روزانه

2

5.56

5.00

14.81

36.67

51.67

19.30

25.53

30.61

شاگرد اولی

132 (115)

140 (125)

101 (88)

113 (99)

20.00

هوش تهران روزانه

3

8.89

0.00

29.63

13.33

46.67

35.09

25.54

31.18

عادی

111 (96)

142 (127)

110 (96)

135 (120)

20.00

نرم افزار علم و صنعت روزانه

4

0.00

0.00

33.33

36.67

45.00

24.56

27.91

34.90

عادی

143 (125)

125 (111)

135 (118)

125 (111)

16.34

هوش امیرکبیر روزانه

5

0.00

0.00

7.41

36.67

46.67

35.09

25.17

31.46

عادی

122 (105)

162 (146)

130 (113)

120 (106)

17.50

نرم افزار تهران روزانه

6

53.33

0.00

22.22

31.67

51.67

17.54

28.18

30.78

عادی

149 (130)

151 (136)

122 (107)

124 (110)

17.06

نرم افزار امیرکبیر روزانه

7

0.00

0.00

51.85

25.00

25.00

26.32

25.63

32.04

عادی

148 (129)

108 (96)

176 (155)

157 (139)

19.84

هوش امیرکبیر روزانه

8

32.22

15.00

44.44

15.00

28.33

22.81

26.26

27.65

عادی

147 (128)

122 (109)

161 (142)

161 (142)

18.85

نرم افزار تهران شبانه

9

0.00

5.00

18.52

36.67

46.67

22.81

25.60

31.17

عادی

161 (140)

170 (154)

147 (129)

146 (130)

17.21

هوش علم و صنعت روزانه

10

-1.10

21.56

14.81

23.33

25.00

42.11

23.87

26.31

عادی

128 (111)

161 (145)

182 (161)

162 (143)

16.35

هوش علم و صنعت روزانه

11

2.22

10.00

33.33

28.33

40.00

19.30

25.67

30.24

عادی

168 (147)

148 (133)

162 (143)

159 (140)

18.17

معماری شریف روزانه

12

13.33

18.33

29.63

16.67

40.00

19.30

24.45

26.40

عادی

163 (142)

171 (155)

156 (137)

174 (155)

19.47

هوش بهشتی روزانه

13

56.67

40.00

18.52

38.33

10.00

7.02

23.89

18.47

عادی

195 (173)

120 (108)

206 (180)

147 (131)

18.90

نرم افزار امیرکبیر روزانه

14

0.00

5.00

22.22

16.67

58.33

21.05

24.32

29.57

عادی

175 (154)

233 (208)

142 (125)

190 (168)

18.94

الگوریتم و محاسبات تهران روزانه

15

0.00

13.33

22.22

28.33

46.67

15.79

24.38

28.25

عادی

198 (176)

197 (177)

177 (156)

183 (162)

18.01

شبکه امیرکبیر روزانه

16

0.00

10.00

18.52

13.33

56.67

22.81

23.60

27.83

عادی

191 (169)

276 (246)

168 (149)

216 (192)

18.12

نرم افزار امیرکبیر روزانه

17

0.00

18.33

-7.40

33.33

20.00

33.33

18.30

19.82

عادی

188 (166)

234 (209)

248 (217)

202 (179)

19.37

نرم افزار تهران شبانه

18

0.00

8.33

7.41

18.33

53.33

29.82

22.89

27.22

عادی

181 (160)

300 (267)

180 (159)

214 (190)

17.18

نرم افزار علم و صنعت روزانه

19

58.89

5.00

18.52

15.00

58.33

7.02

24.37

24.72

عادی

235 (207)

283 (252)

173 (153)

220 (196)

19.25

نرم افزار تهران شبانه

20

0.00

15.00

18.52

6.67

36.67

26.32

19.64

22.05

عادی

232 (202)

318 (283)

245 (215)

295 (263)

20.00

معماری تهران روزانه

21

0.00

-1.66

7.41

21.67

46.67

31.58

21.24

26.83

عادی

277 (244)

384 (344)

274 (243)

311 (276)

15.59

رایانش امن امیرکبیر روزانه

22

0.00

5.00

11.11

38.33

18.33

28.07

18.83

23.96

عادی

309 (273)

284 (253)

378 (339)

292 (260)

16.56

هوش علم و صنعت روزانه

23

34.44

15.00

44.44

15.00

21.67

14.04

23.33

23.79

عادی

347 (309)

246 (219)

350 (313)

337 (299)

16.33

نرم افزار تربیت مدرس روزانه

24

3.33

0.00

14.81

15.00

60.00

24.56

23.10

28.59

عادی

315 (278)

431 (390)

260 (229)

347 (309)

14.19

هوش صنعتی اصفهان روزانه

25

0.00

0.00

-3.69

23.33

41.67

29.82

18.22

22.78

عادی

316 (279)

434 (393)

323 (287)

344 (306)

17.39

الگوریتم و محاسبات تهران شبانه

26

33.33

8.33

33.33

35.00

0.00

19.30

20.86

21.91

عادی

381 (340)

223 (198)

485 (434)

334 (296)

16.51

هوش علم و صنعت روزانه

27

0.00

0.00

29.63

18.33

38.33

24.56

22.17

27.71

عادی

376 (335)

381 (341)

376 (337)

393 (352)

14.31

هوش خواجه نصیر شبانه

28

0.00

0.00

0.00

10.00

46.67

33.33

18.00

22.50

عادی

321 (284)

535 (482)

332 (295)

400 (359)

17.39

شبکه امیرکبیر روزانه

29

31.11

15.00

22.22

1.67

45.00

10.53

19.96

19.86

عادی

420 (377)

469 (429)

339 (302)

430 (388)

18.07

معماری امیرکبیر روزانه

30

0.00

-3.32

7.41

10.00

50.00

19.30

16.90

21.68

عادی

405 (364)

559 (504)

350 (313)

426 (384)

19.75

شبکه علم و صنعت روزانه

31

28.89

0.00

0.00

0.00

30.00

40.35

16.00

17.59

عادی

343 (305)

588 (530)

434 (388)

487 (440)

18.20

رایانش امن امیرکبیر روزانه

32

10.00

0.00

11.11

10.00

46.67

24.56

19.13

23.09

عادی

425 (382)

592 (534)

404 (363)

480 (433)

15.74

معماری تهران شبانه

33

3.33

0.00

22.22

6.67

53.33

12.28

19.12

23.63

عادی

490 (441)

572 (516)

377 (338)

482 (435)

17.93

علوم داده صنعتی اصفهان روزانه

34

40.00

0.00

7.41

38.33

16.67

12.28

17.60

18.67

عادی

571 (518)

429 (388)

598 (539)

439 (397)

16.77

هوش خواجه نصیر شبانه

35

0.00

0.00

18.52

5.00

55.00

15.79

18.86

23.58

عادی

502 (451)

653 (588)

398 (359)

532 (478)

16.95

معماری امیرکبیر روزانه

36

0.00

-1.66

18.52

15.00

58.33

14.04

20.96

26.47

عادی

531 (479)

644 (581)

411 (368)

512 (460)

13.74

الگوریتم و محاسبات تهران شبانه

37

0.00

6.67

18.52

15.00

35.00

17.54

18.10

21.52

عادی

530 (478)

547 (492)

506 (454)

532 (478)

16.19

معماری علم و صنعت روزانه

38

61.11

0.00

-7.40

20.00

30.00

15.79

15.75

14.60

عادی

536 (484)

627 (565)

528 (475)

500 (451)

17.99

بازی های رایانه ای علم و صنعت روزانه

39

0.00

0.00

11.11

0.00

41.67

28.07

16.17

20.21

عادی

457 (414)

713 (643)

466 (417)

588 (525)

17.97

شبکه علم و صنعت روزانه

40

3.33

0.00

33.33

-1.66

41.67

19.30

18.75

23.16

عادی

533 (481)

609 (549)

491 (440)

627 (564)

16.47

هوش صنعتی اصفهان شبانه

41

5.56

11.67

22.22

30.00

20.00

1.75

16.72

18.49

عادی

685 (616)

449 (408)

628 (564)

511 (459)

18.25

نرم افزار صنعتی اصفهان روزانه

42

0.00

5.00

18.52

18.33

58.33

-1.74

19.35

23.36

عادی

668 (600)

671 (604)

438 (392)

537 (483)

16.02

معماری امیرکبیر روزانه

43

0.00

0.00

7.41

11.67

43.33

19.30

16.34

20.43

عادی

550 (497)

733 (662)

499 (477)

570 (512)

17.49

هوش چمران اهواز روزانه

44

22.22

5.00

11.11

11.67

40.00

10.53

16.81

18.33

عادی

605 (548)

669 (602)

514 (462)

570 (512)

17.89

معماری امیرکبیر روزانه

45

26.67

0.00

7.41

15.00

36.67

12.28

16.05

17.84

عادی

635 (573)

730 (659)

574 (517)

599 (539)

17.91

هوش الزهرا روزانه

46

-1.1

5.00

18.52

3.33

38.33

14.40

15.51

18.65

عادی

614 (555)

733 (662)

562 (505)

664 (599)

18.98

شبکه علم و صنعت روزانه

47

0.00

0.00

11.11

10.00

50.00

0.00

14.22

17.78

عادی

1198 (1060)

1441 (1282)

797 (711)

1009 (895)

16.77

نرم افزار رجایی تهران شبانه

48

2.22

0.00

0.00

0.00

25.00

8.87

6.90

8.44

عادی

1968 (1730)

2816 (2486)

1677 (1474)

2059 (1812)

19.02

نرم افزار صنعتی شاهرود روزانه

49

10.00

-1.66

0.00

0.00

5.00

5.26

2.50

2.57

عادی

4452 (3915)

5057 (4449)

4293 (3770)

4541 (3989)

19.22

نرم افزار اشرفی اصفهان غیر انتفاعی

50

-2.22

6.67

25.93

-13.32

-13.32

1.75

0.95

0.26

عادی

12326 (11182)

10812 (8959)

12626 (11539)

12620 (11074)

13.28

نرم افزار زاگرس کرمانشاه غیرانتفاعی