استاد محمد رستمی
پرلایک

استاد محمد رستمی

استاد رستمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نرم‌افزار با گرایش الگوریتم و محاسبات از دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد.