شرایط عمومی استخدام در آموزش و پرورش

شرایط عمومی استخدام در آموزش و پرورش

شرایط عمومی استخدام در آموزش و پرورش

شرایط عمومی استخدام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعم از آموزگاری، استثنائی، دبیری و هنرآموز عبارت‌اند از:

  1. داشتن تابعیت ايران
  2. اعتقاد به دین مبین اسلام يا يکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  4. انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی برای مردان. تبصره: با عنايت به ماده ( 8) مصوبه شماره 1400/6795/دش مورخ 1400/05/05 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش‌آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان، نخبگانی كه پروژه تحقيقاتی جايگزين خدمت مورد تایید مركز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده‌اند، می‌توانند قبل از صدور كارت پايان خدمت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرايی مشمول ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات كشوری ثبت‌نام نمايند. اين دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداكثر تا يک سال (12 ماه) پس از تاريخ برگزاری آزمون، نسبت به ارائه گواهی پايان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام كننده اقدام نمايند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذكور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بكارگیری آنها كان لم یكن تلقی می‌شود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حكم كارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه كارت پايان خدمت يا معافیت دائم می‌باشد.
  5. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می‌شوند
  6. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
  7. نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر
  8. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های اجرایی به موجب آراء قطعی مراجع قضایی و ذیصلاح
  9. داوطلبان استخدام نباید جزء نيروهای بازخرید خدمت دستگاه‌های اجرایی و همچنین بازنشسته باشند
  10. به استناد ماده ( 94 ) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بيش از يک شغل و پست سازمانی، كاركنانی كه تصدی يكی از پست‌های سازمانی در هر يک از دستگاه‌های اجرایی را به صورت رسمی يا پیمانی دارا می‌باشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه‌های اجرایی باشند.

 

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی به عهده داوطلب پذیرفته شده می‌باشد. صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حكم كارگزینی برای

داوطلب پذیرفته شده نهایی، منوط به ارائه مدارک مثبت و مورد نياز در اين زمينه می‌باشد.

 

تذكرات مهم در خصوص شرایط عمومی

افرادی كه مجاز به شركت در این آزمون استخدامی نیستند عبارت‌اند از:

1) افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه‌های اجرایی كشور

2) انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط آموزش و پرورش

3) افرادی كه به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.

4) افرادي كه دارای تعهد انجام كار به سایر موسسات و يا دستگاه‌های اجرایی باشند.

5) دارندگان مدارک تحصیلی معادل در شرایط احراز رشته تحصیلی

6) دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از شرایط احراز رشته تحصیلی هر شغل

7) دارندگان تابعیت مضاعف

 

يادآوری مهم

در صورتی كه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر (مرتبط يا غیر مرتبط) با شرايط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصيلی مندرج در اين دفترچه باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصيلی مربوطه پس از صدور حكم استخدامی خواهد بود.