آزمون استخدامی مشاغل آموزگار- دبير و هنرآموز

آزمون استخدامی مشاغل آموزگار- دبير و هنرآموز

آزمون استخدامی مشاغل آموزگار- دبير و هنرآموز

با توجه مجوز شماره 100487 مورخ 1402/09/15 صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی كشور و در راستای اجرای ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه‌های منضم به بخشنامه سازمان به شماره 101243 مورخ 1401/12/09 و اصلاحيه‌های بعدی آن، به منظور تأمين نيروی انسانی مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس معيارهای صلاحيت و شايستگی‌های مرتبط با احراز شغل معلمی، وزارت آموزش و پرورش، با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور و سازمان سنجش آموزش كشور همه ساله یک آزمون جهت استخدام پيمانی مشاغل آموزگاری، دبير، هنرآموز، تربيت بدنی و سلامت، امور تربيتی و مشاور، امور تربيتی و سبک زندگی آموزش و پرورش در این وزارت‌خانه برگزار می‌کند.


مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش

این آزمون در دو مرحله مهم 1) امتحان کتبی (تستی) 2) ارزیابی تکمیلی (فرایندی متشکل از مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی) برگزار می‌شود. مرحله کتبی آزمون استخدامی آموزش و پرورش همه ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی كشور برای وزارتخانه آموزش و پرورش به صورت تستی در سه حیطه برگزار می‌شود. سپس از پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت مرحله اول (معمولاً سه برابر ظرفیت) دعوت به مصاحبه شفاهی می‌شود.


امتحان كتبی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

امتحان كتبی شامل سنجش حيطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی است كه براساس شغل محل مورد نظر به صورت كتبی و تستی توسط سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی كشور برای وزارتخانه آموزش و پرورش برگزار می‌شود.


ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سنجش و ارزيابی صلاحيت‌ها و شايستگی‌های (عمومی، تخصصی، حرفه‌ای) مورد نياز برای مشاغل دبيری، هنرآموز و آموزگار فرایندی است متشکل از به صورت مصاحبه شفاهی برای پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت (معمولاض سه برابر ظرفیت) مرحله اول با هدف تعميق سنجش شايستگی‌های معلمی علاوه بر امتحان كتبی صورت می‌گيرد.


جدول توزيع امتيازات آزمون در بخش امتحان كتبی و ارزيابی تكميلی

در مطلبی که با لینک فوق در سایت پرلایک قرار گرفته است، درصد و وزن هر بخش از امتحان كتبی و ارزيابی تكميلی (مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی) در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در یک جدول مدون آورده شده است.


حیطه‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش

بخش کتبی آزمون استخدامی آموزش و پرورش همه ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی كشور برای وزارتخانه آموزش و پرورش به صورت تستی و در سه حیطه برگزار می‌شود:


در ادامه مطالب ارزشمندی را در مورد این آزمون خواهیم دید:


انواع داوطلب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 • داوطلب آزاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • داوطلب معلول آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • داوطلب ایثارگر آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • داوطلب بومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش


شرایط و ضوابط عمومی داوطلبان و مواد و منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 • شرایط و ضوابط عمومی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • شرایط احراز شغل داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • مواد و منابع آزمون کتبی حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • مواد و منابع آزمون کتبی حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • مواد و منابع آزمون کتبی حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش


امتیازات و سهمیه‌های قانونی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 • سهمیه‌ معلولین آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • سهمیه ایثارگران آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • سهمیه عادی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • سایر امتیازات آزمون استخدامی آموزش و پرورش


مراحل، شرایط، زمان و نحوه ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 • مراحل ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • شرایط ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 • زمان و نحوه ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش


مراحل، زمان و نحوه برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 • مراحل، زمان و نحوه برگزاری آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش
 • مراحل، زمان و نحوه برگزاری آزمون استخدامی دبیری آموزش و پرورش
 • مراحل، زمان و نحوه برگزاری آزمون استخدامی هنرآموزی آموزش و پرورش