جدول شایستگی شغل آموزگاری در مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جدول شایستگی شغل آموزگاری در مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جدول شایستگی شغل آموزگاری در مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جدول شایستگی شغل آموزگار ابتدایی و استثنایی برای سنجش و ارزیابی شایستگی‌های معلمی در مرحله ارزیابی آزمون استخدامی آموزش و پرورش تکمیلی به شرح زیر است.