جدول شایستگی شغل دبیر و هنرآموز در مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جدول شایستگی شغل دبیر و هنرآموز در مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جدول شایستگی شغل دبیر و هنرآموز در مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جدول شایستگی شغل دبیری و هنرآموز برای سنجش و ارزیابی شایستگی‌های معلمی در مرحله ارزیابی آزمون استخدامی آموزش و پرورش تکمیلی به شرح زیر است.