عدم قطعیت و استنتاج احتمالی

عدم قطعیت و استنتاج احتمالی

توضیحات

در جلسه یازدهم نکته و تست هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «عدم قطعیت و استنتاج احتمالی»، دو مبحث «عدم قطعیت» و «استنتاج احتمالی» از درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های کنکور و تألیفی مربوطه حل می‌شود. در این جلسه مفاهیمی مانند عمل در شرایط غیرقطعی و مفاهیم نظریه احتمال و احتمال شرطی و قانون ضرب و قانون بیز و استقالل متغیرها و استقلال شرطی و شبکه های بیز-نحو و شبکه های بیز-معنا با چند مثال، یافتن استقلال های شرطی و الگوریتم D-Separation و استنتاج به کمک شمارش و استنتاج با روش حذف متغیر و استنتاج تقریبی-روش نمونه برداری و انواع آن یادآوری و مرور می‌شود و در انتها 20 تست مهم هوش مصنوعی تألیفی (8 تست) و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات (12 تست) مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.