فصل اول (مقدمه) و فصل دوم (عامل‌های هوشمند)

فصل اول (مقدمه) و فصل دوم (عامل‌های هوشمند)

توضیحات

در جلسه اول نکته و تست هوش مصنوعی استاد محمد انصاری با عنوان «فصل اول (مقدمه) و فصل دوم (عامل‌های هوشمند)»، ابتدا فصل اول درس یعنی «مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی» مرور می‌شود و مفاهیمی مانند تعاریف مختلف هوش مصنوعی از منظر نگاه دانشمندان مختلف و عمل انسان‌گونه، تفکر انسان‌گونه، عمل عقلایی و تفکر عقلایی یادآوری می‌شود. سپس فصل دوم این درس با عنوان «عامل‌های هوشمند»، مرور می‌شود و عامل‌ها و نحوه عملکرد آنها در محیط و مفهوم عملکرد عقلایی (Rationality)، عامل عقلایی، عامل دانای کل، یادگیری و خودمختاری یادآوری می‌شود. سپس به مفاهیمی مانند محیط‌های وظیفه (Task Environments)، طبیعت محیط‌ها و ساختار عامل‌ها و برنامه‌های عامل (Agent Program) و انواع عامل‌ها از قبیل عامل‌های واکنشی ساده و عامل‌های واکنشی مبتنی بر مدل، عامل‌های هدف‌گرا و عامل‌های مبتنی بر سودمندی و عامل‌های یادگیر اشاره می‌شود. پس از مرور درس، 20 تست مهم هوش مصنوعی تألیفی یا تست‌هایی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات آمده‌اند، مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.